*****به خود بنگريم، به اطرافمان، به خود بيانديشيم، به اطرافمان، توجيه‌گريها و فلسفه بافيها، شك و ترديدها، يأس و نااميديها را كنار بگذاريم، تصميم بگيريم، برخيزيم و حركت كنيم. هر جا كه هستيم، در هر سن و سالي، با هر عقيده و ديني... بياييم قبل از آنكه عالِم باشيم، دانشمند باشيم، مخترع و كاشف باشيم، تاجر و كاسب باشيم، كارگر و كارمند باشيم، سياستمدار و سياستگذار باشيم،...، انسان باشيم، انسان باشيم، انسان باشيم*****

Saturday, November 18, 2006

A gift from the nation of Iran to the nation and the government of the United States of America


In the name of God

By God’s grace, the calligraphic and illuminated transcript of the holy Book of Psalms of David was delivered to the U.S. embassy in Ankara, by The Mission Group of Peace for All, as a gift from all Iranians who fight for freedom, to the nation and the government of the United States of America.

This precious artistic and spiritual work is written in Hebrew and Farsi languages. Ayatollah AbdolHamid Masoumi Tehrani has done the calligraphy of this work, and Prof. Mehdi Bahman has done the illumination of its pages.

This precious book is a gift from the nation of Iran to the nation and the government of the United States of America and bears the message that Iranians desire friendship and mutual respect with all other countries, especially the United States of America.

Through this precious artistic gift, we also endeavored to demonstrate that not every comment and statement, declared by the current government of Iran, being about political, International, social, religious or nuclear issues, is, and has been, the opinion and viewpoint of our nation.

The massage we have is that Iranian people appreciate the personal, social, and religious freedom; they desire for a free and peaceful society for both themselves and the people of other nations.

Iranians are people who have a historical association and friendship with the Jewish nation, and have never desired and planned for destruction and annihilation of Israel.

The majority of our people dislike the terrorists and their organizations, and has no association with any of them.

The Mission Group of Peace for All delivered this symbolic gift to the U.S. embassy in Ankara, so that, after its transportation to America, it could be brought in the public view as a massage of friendship, respect and peace, from the nation of Iran to the nation and the government of the United States of America.

This precious transcript of the holy Book of Psalms of David is the first book of the Bible that has ever been handwritten in calligraphy by an Iranian Muslim clergy, and illuminated and decorated with gold by an Iranian artist.

The size of this book is 25 × 35, and its total number of pages is 570. The amount of gold used in this book is 5000 sheets of 24-carat gold.

Tehran – Iran
The Mission Group of Peace for All