*****به خود بنگريم، به اطرافمان، به خود بيانديشيم، به اطرافمان، توجيه‌گريها و فلسفه بافيها، شك و ترديدها، يأس و نااميديها را كنار بگذاريم، تصميم بگيريم، برخيزيم و حركت كنيم. هر جا كه هستيم، در هر سن و سالي، با هر عقيده و ديني... بياييم قبل از آنكه عالِم باشيم، دانشمند باشيم، مخترع و كاشف باشيم، تاجر و كاسب باشيم، كارگر و كارمند باشيم، سياستمدار و سياستگذار باشيم،...، انسان باشيم، انسان باشيم، انسان باشيم*****

Monday, February 07, 2005

The Manifesto of Islamic Terrorism ‏‏‏and Peace International

In the name of God, the Compassionate, the Merciful
In year of 2001, when the writer finished the holy book of Torah, which was written as a symbol of peace between the followers of different religions, respect for humans and humanity, and opposition to war and bloodshed just because of some religious beliefs, the September 11 tragedy happened.
After that time, the life of humanity and international security has been ventured by a very dangerous tumult.
Some egotist fools and self-proclaimed followers of truth, in the name of the holy Islamic Sharia, have defied the life of humanity and international security.
The Islamic fascists have shamelessly called their criminal acts "Jihad," and their suicide attempts "Estesh'had."
Unfortunately, in spite of all the abuses that have done to Islam and Muslims, the Islamic scholars do not pay attention to the injustice and religious innovations; and they do not seek a remedy for protection of Islamic religious law (Sharia).
In fact, the neglect and conservatism of real Islamic scholars and the activities of religious hypocrites is the cause of Islamic fascism. Without a doubt, the Islamic fascism will some day devour both sides.
I, as an Islamic religious scholar, proclaim that: the religious law is innocent from terrorism; and the terrorist parties, institutions and governments who have put the Sharia as the shield of their activities, know nothing of the holy Sharia, and do not represent Islam and Muslims.
I warn the world real Islamic scholars that, if they continue to remain silent without any reason and do not take up a fortified against Islamic fascism, they have abused justice and are accountable before God.
I, representing myself and all those many Muslims who agree with me, specially Iranian Muslims, proclaim my dislike and disagreement with terrorists and terrorism.
I confess that not only I do not believe in Islamic fascism, but also I will do my best to fight against it.
In this important time, I present this precious book of Psalms of David, which is adorned with gold and other beautifications, and is written by me and my assistant in both Persian and Hebrew in 15th of July, 2004, as a good news of a peaceful future, and a symbol of respect for the followers of different religions, and as a gift to all survivors of world terrorism, specially the survivors of September 11 tragedy.
I also present the holy book of Gospel, which I am now writing in English, as a gift to all survivors of terrorist attacks.
I proclaim the massage of life, security, and peace. I proclaim to all Jews, Christians, Zoroastrians, Buddhists, Muslims, Baha'is, and atheists, that I love them and respect them.
We pray for the day the all humans live together with peace.

IRAN – TEHRAN
6/February/2005
AbdolHamid Masoumi Tehrani

Friday, February 04, 2005

Specifications of Psalm Book

Dimension : 25 X 35 .
The number of page : 570 sheet(All page has been Illumination and gold Filled).
Language: persian / Hebrew .
Calligraphist: Abdolhamid Maasoumi Tehrani .
Illumination by: Mehdi Bahman .
The amount of gold: 5000 leaf gold (24-carat gold) .
Date of commence activities: 12 / April / 2001.
Date of finish: 15 / July / 2004 .

Thursday, February 03, 2005

Two first page of Psalm Book

Two first page of Psalter for David

Two end page of Psalter for David

Two end page of Psalm Book

Wednesday, February 02, 2005

Specifications of Good News Book

Dimension : 24 X 34.
Language : English .
Ccalligraphist : Abdolhamid Maasoumi Tehrani .
Illumination by : Mehdi Bahman .
Date of commence activities : 22 / November /2004 .
This Book isn't finish .

Two first page of Good News Book