*****به خود بنگريم، به اطرافمان، به خود بيانديشيم، به اطرافمان، توجيه‌گريها و فلسفه بافيها، شك و ترديدها، يأس و نااميديها را كنار بگذاريم، تصميم بگيريم، برخيزيم و حركت كنيم. هر جا كه هستيم، در هر سن و سالي، با هر عقيده و ديني... بياييم قبل از آنكه عالِم باشيم، دانشمند باشيم، مخترع و كاشف باشيم، تاجر و كاسب باشيم، كارگر و كارمند باشيم، سياستمدار و سياستگذار باشيم،...، انسان باشيم، انسان باشيم، انسان باشيم*****

Monday, April 04, 2005

يادي از مردي بزرگجهان بشريت شاهد از دست دادن شخصيتي بي‌نظير بود كه در طول بيست وشش سال رهبري ديني مسيحيان كاتوليك جهان، تمامي همت خود را مصروف احياء و ترويج معنويات در جوامع مسيحي و ايجاد صلح و دوستي بين ملل و اديان كرد
پاپ جان پل دوم توانست در طول دوره‌ي رهبري خود، كليساي كاتوليك را به قدرتي معنوي و تأثير گذار تبديل كند. او اين كار را نه با شعار و توهين و تكفير ديگران، كه با محبت و احترام به مخالفانش انجام داد
به هر كشوري كه پا گذاشت به احترام مردم آن كشور خاضعانه زمينش را بوسيد و كسي كه قصد جانش را نمود با محبتي پدرانه در آغوش كشيده و سر بر شانه‌اش نهاد
اميد است رفتار اين مرد بزرگ سر مشقي براي رهبران ديني ديگر اديان باشد

يادش گرامي و راهش مستدام باد

قابل توجه رهبران ديني مسلمانپاپ جان پل دوم علي‌رغم اعتقادش به كتاب قرآن بر آن بوسه زد؛ و به اين وسيله زيبايي، لطافت، احترام به مخالف و منطق بالاي كليساي كاتوليك را به جهان اثبات نموده و در تاريخ ثبت كرد. رفتاري كه رهبران ديني مسلمان از آن بي‌بهره‌اند
در خانه اگر كس است يك حرف بس است